Устав

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(извадка от устава)

Чл. 1. “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СОМЕЛИЕРИ” – БАПС, наричана по-нататък в устава “Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел на лица, активно заети в сферата на вино-гастрономията, които се обединяват за осъществяването на дейност за утвърждаване и развитие на  професията сомелиер в страната.

/1/ Сдружението е национална, не политическа и не религиозна организация с нестопанска цел, създадена, за да съдейства за популяризиране, утвърждаване и развитие на  професията “сомелиер” в страната.

/2/ За изпълнение на целите си сдружението:

 1. Защитава интересите на своите членове.
 2. Сътрудничи с държавната и общинска администрация във връзка с дейността си.
 3. Сътрудничи с международни и национални организации на сомелиерите.
 4. Разработва икономическа политика за целево финансиране на програми и проекти, свързани с професията.
 5. Подпомага своите членове в организирането, осъществяването и развитието на тяхната професионална дейност.
 6. Организира школи за обучение на професионални сомелиери.
 7. Организира бази за обучение на сомелиери.
 8. Участва в публикации, предавания и излъчвания в представители на медиите.
 9. Издава печатни и електронни информационни и практически пособия и материали.
 10. Създааа професионални марки и рекламни артикули за дистрибуция и производство.
 11. Подпомага търсенето и предлагането на професионални услуги от сомелиери.
 12. Консултира винарски изби, търговци на вино и спиртни напитки, ресторанти, барове и хотели.
 13. Сътрудничи с представители на професионалните колежи и институти за кадри в туризма.
 14. Сътрудничи с представители на винарската индустрия.
 15. Сътрудничи с представители на хранителната индустрия.
 16. Сътрудничи с професионални организации и представители, свързани с хотелиерска и ресторантьорска дейност.
 17. Сътрудничи с професионални организации и представители, свързани с професоналното обучение на кадри за туризма.
 18. Сътрудничи с представители на консултантски и PR организации.
 19. Организира семинари, симпозиуми, конкурси, както и национални международни срещи, свързани с професията.
 20. Извършва и други дейности, свързани с постигането на своите цели.

Чл. 4.

/1/ Сдружението може да извършва и стопанска дейност, свързана с основната дейност, за която е  регистрирано.

/2/ Предмет на стопанската дейност на сдружението е:

 1. Издаване и разпространение на специализирана литература.
 2. Организиране и провеждане на конкурси и участия на специализирани форуми в България и чужбина, тематично свързани с предмета на дейност на сдружението.
 3. Организиране и провеждане на платени семинари и други тематично свързани с предмета на дейност на сдружението.
 4. Организиране на платени курсове за повишаване на квалификацията.
 5. Организира школи за обучение на професионални сомелиери.
 6. Организира бази за платено обучение на сомелиери.
 7. Предлага платени консултации, свързани с предмета на дейност на сдружението на винарски изби, търговци на вино и спиртни напитки, ресторанти, барове и хотели.
 8. Организира самостоятелно или в партньорство със стопански субекти специализиран туризъм, свързан с предмета на дейност на сдружението.
 9. Подпомага търсенето и предлагането на платени професионални услуги от сомелиери.
 10. Създава самостоятелно или в партньорство свои фирми и кооперации съгласно Търговския закон и Закона за кооперациите.
 11. Участва самостоятелно или в партньорство с общини, стопански субекти, неправителствени организации и други в програми и проекти на присъединителни фондове и други чуждестранни източници, както и в български проекти.
 12. Други стопански дейности, свързани с основния предмет на дейност на сдружението.

/3/ Приходите от дейността по предходната алинея се използват за постигане целите на Асоциацията самостоятелно или в партньорство със свои фирми и кооперации.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 • Общо събрание
 • Управителен съвет
 • Управител
 • Заместник управител
 • Регионални управители и съвети (или Регионални офиси)
 • Управители на клубове
 • Членове

ФИЗИЧЕСКА СТРУКТУРА

 • Централен офис в София
 • Представителства в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Банско, Разлог, В.Търново, Русе, Стара Загора, Плевен, Хасково, Казанлък, Смоля
 • Професионални клубове

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *